Funksiya, riyaziyyatda rəqəmləri input olaraq qəbul edib, bu rəqəmlərdən bir output yaradan qanunlardır. Proqramlama dillərində isə, bir funksiya daxil edilən parametrlərə uyğun olaraq, həmin funksiyanın kod bloku içində olan əməlləri edərək geri bir cavab qaytarır.

Burada, def(definition) “yarat”, deyərək bir funksiya yazacağımızı deyirik.

Daha sonra funksiyaya bir ad veririk.Funksiyaya veriləcək…


Birçox proqramlaşdırma dilində olduğu kimi Python da data tiplərini istifadə etməyə icazə verir. Hətta Python-da bu barədə daha çox çeşid mövcuddur. Təbii ki, məlumatlar bir çox fərqli tipdə ola bilirlər. Biz isə bu gün yazı (string), boolean və ədəd (integer , float, complex) və casting tipləri barədə danışacağıq.

String

Dırnaq…


len — bir mətnin uzunluğunu və ya simvol sayını öyrənmək üçün istifadə olunur.Məsələn, istifadəçidən online form doldurmağını istədikdə,amma formda simvol limiti olduqda bu metoddan istifadə edə bilərik.Məsələn,ad hissəsinin maksimum 15 simvoldan ibarət olduğunu təyin etmişik və istifadəçi oraya 20 simvollu ad daxil etdikdə ona xəta mesajı verməkdə köməyimizə çata bilər:


‘Comprehension’ nədir?
Pythonda ‘comprehension’ bizə mövcud ardıcıllıqlardan istifadə edərək, yeni ardıcıllıqlar (list, set,dict və s.) yaratmağa imkan verir.Yəni, dövrlərdən və şərtlərdən istifadə edərək yazdığımız uzun kod blokları əvəzinə daha səliqəli və bir sətirlik kod blokları yazmaq ikmanı yaradır.Pythonda əsasən 3 növ ‘comprehension’ istifadə olunur.

1. List (matrikslər üçün)

2. Set…

Coders Azerbaijan

Proqramlaşdırma mərkəzi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store